தமிழாய்வுச் சங்கமம் – பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் மற்றும் விருது வழங்கும் விழா 2023